Zásady ochrany osobních údajů

Obchodní firma: Ing. Radka Mourková
se sídlem: Kostelní 10/5, Liberec II, 460 01
IČO: 68446764
Fyzická osoba podnikající dle Živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Moje firma je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. „GDPR“ správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že provádí jejich zpracování, určuje účel a prostředky tohoto zpracování a odpovídá za něj. Cílem těchto zásad je poskytnout Vám přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem zpracovávám Vaše osobní Údaje.

Informace v tomto dokumentu platí pro fyzické osoby poskytující osobní údaje, především pro moje zákazníky a obchodní partnery, ale v přiměřené míře se uplatní rovněž pro potenciální zákazníky a potencionální obchodní partnery (tj. osoby, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu) a na bývalé zákazníky a bývalé obchodní partnery, jejichž údaje stále mohu za určitých podmínek zpracovávat. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na rodinné příslušníky či zástupce zákazníků a zástupce obchodních partnerů.

V textu se dozvíte zejména:

 1. jaké Vaše osobní údaje zpracovávám;
 2. za jakými účely a jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracovávám;
 3. komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@rk-bydleni.cz.

Zásady zpracování osobních údajů

 • Vaše osobní údaje zpracovávám korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracovávám je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;
 • jsou přijata veškerá rozumná opatření, abych zpracovávala výhradně přesné a aktualizované osobní údaje, a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • osobní údaje uchovávám po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Rozsah zpracování osobních údajů

identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO;

elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;

další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, výše plateb a případně další takové údaje;

informace o bonitě a důvěryhodnosti: záznamy o spotřebitelské historii a plnění platebních povinností, a to včetně informací z veřejných rejstříků;

další osobní údaje poskytnuté Vámi ve smluvních či v jiných dokumentech, při jednáních a při využívaní našich služeb, a to včetně pozdějších aktualizací.

Získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje získávám především od Vás. Některé Vaše osobní údaje mohu získávat z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, vždy Vás informuji o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

Pokud získáváme osobní údaje od Vás, stává se tak zejména:

Na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy, při osobní, telefonické nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace emailem.

Veřejně dostupnými zdroji, z nichž získáváme osobní údaje, jsou zejména:

 • obchodní rejstřík,
 • insolvenční rejstřík,
 • výjimečně sociální sítě a obecně internet, pokud údaje sami zveřejníte;

Osobními údaji získanými z vlastní činnosti jsou ty, získané hodnocením údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich produktů či služeb.

Výjimečně mohu Vaše osobní údaje získat i od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat a předat nám je při splnění stanovených podmínek;

Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu.

Moje firma neprovádí žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás významně dotýkalo.

Vaše osobní údaje zpracovávám:

 • a) pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy, kterou jsem s Vámi uzavřela, a při vyřizování Vašich žádostí,
 • b) pro účely našich oprávněných zájmů,
 • c) pro marketingové účely.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budu jako správce zpracovávat já. Vaše osobní údaje mohu za výše uvedenými účely předat mým smluvním partnerům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí účetní;
 • externí advokátní kanceláři;
 • externím zpracovatelům úvěrů

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat své služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako je například zákon o účetnictví.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • a) právo na přístup k osobním údajům;
 • b) právo na opravu;
 • c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • d) právo na omezení zpracování údajů;
 • e) právo vznést námitku proti zpracování; a
 • f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@rk-bydleni.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.